زمان طولانی انتظار می کشیدم
برای تحقق یک معجزه
همه به من می گفتند قوی باشم
صبر کنم و حتی قطره ای هم اشک نریزم

دسته ها : در هم
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X